Make your own free website on Tripod.com
 
 
±Ì‘Ø¥ —ÀËÆêÚ ×Ìґì 
  Àî×Ñ Ž. þґµ‘°ò ô°€ÌÆò 
  ÀþÒÆ êØÆÖ ºÖ€Ò™ÝÅ, »î‘›
 
 
 
Ãòñ€Ì:
‡î³ ƒã€À ‘Ò¹ —°‘ªþ¥ ±Ì‘Ø¥ —ÀËÆêÚ ×ÌÒ‘ì ‡ñÅ ‹Ñ ¸–€Ò ‡à°
þׯ¨Å ‡òñþÀ‘Ñ  ‚€œ ƒÏ¹³ ×¹³èã³. ¥‘™¥Ñ ƒÌ‘°‘ŽÏö«ò,
þºÌ‘ÍÆÑ °‘ø ¿°‘ þº‘òþé‘Ñ ‡à±Éèã³Å …Ò—›Å ºÌ×ґ
º¦™¿ºª¨ ×Ï׳À‘î ƒ¹±Æ —ÀËÆêÚ ×ÌÒ‘ì ‡ñÅ ¸–íè º‘Ñ¿ºîэè
¯þ«‘ª¥´€°´  °Ï×îþ× —Æ‘ÞÆ …¯€ÀƑî ×Ìґí€é ˜ìÀ‘ì ƒÖ€Ò.
°ÁÝ¢ ¹°€î™ ‹Ñ íºÀ‘î ƒ¥´€°þÆ °¹³ þ×°‘¹° Ï´³ªþ  ðò€À °¹³, ƒ¹±Æ ¹°€î º‘ÌźÍÆ´€° »€ÝƑþ× …«Ñ¹³—‘èã ×ލ‘ª¦ÉèãîÑ ‡òº€° µ¨Ú¶Ò€À »éݑ³ ‘¯Žòé €î×̑ÕÅ ‘«×ÏÅ Šò鑐Å. ƒï  ×э€ã™ €é ˜ìח°‘Þ´³, ×Ñè —œË° ãØÖ µÖÒþ° ‡òì —‘¯¨, °ÁÝ —ÀËÆêÚ ×Ìґí€é µ‘þÀ ÄÒ¸–퍀㠺à°é™ íì µò鑍™ ‡à° þׯ¨Å ‡òé ‚Ñ×´±Ö »é¹°þ° ƒ¹° ¸–Ö.

‡é™€éÆ ŸþÀÏ °Á⠍‘Ò¹—°‘¥›Ž ƒÏº°‘׳ ¸–í鑯¨ ×€Ì —°‘¥Ñ¢Æ‘ ×ãѹ³èã ‹Ñ ¹°î‘ º‘ÌźÍÆ´±ò  ×ãÑ¢€ã ‡à³×—°òº³ ‹Ñ œ‘°‘Ì«À‘î ‘ÍÆÅ ÖÒ.  ƒ¹° ãØÖ ƒ¹°  ¸–Ö ×ãѹ³èã³ ‡òé‘Ö, ³ µ‘ò ׫›Å ×µ¥Ì‘œ¿ —ºÏÀ‘î³ ±Ï×Ïäòê æƑ° Šò鑐Å. ¸–í왍«™‘î ¸–퍀ã þœÍ¿º³ ŠÏ½éÁϙ, ×í€é ½Í¹³—‘¯¨Å ƒòñÅ ‚Ýŗœòì ˆò Üבé‘î À‘í雍è, ±Ï¿º›è, ×ãÑ¢è ‡ò—éÖґŠþª¨™ þª¨, ×Ìґíêò Äқ€ãÉÅ ‹ÌãÚ —°ä¹þ° ƒ¹° ¸–Ö ƒÆí鿺ª¦Ï™Žòé³.

—ÀËÆêÚ ×ÌÒ‘ì ˜é¿º¨×þ°‘¨, ‹Ñ ×ÌґíêÆ՛ ˜é¿º¨×³ ƒ¹¸–Óò °ï¿ºª¥ ‹Ñ é¿º‘Å.

ƒ¹° ¸–Ö ƒ³×€Ì ±ª¥Áª¨è㺦 ‰¹³ ¸–íã‘ ØÍÉÅ. Ã°Ö ¸–Ö ×ÌґíêÆÖ ˜ìÅ  À¹±Ì‘Æ«À‘Å. ƒ¹¸–þÒ »òî‘Ö Ø͙¿º¨Å ×Ìґíì þº‘™€ã ½Í¹³—‘èã …°ÚÅ ‘¯Ð…™€ã´ (theoretical percepts) °Ï×°‘Å. ƒÌ¯¥‘Å ¸–Ö —°‘¥›Ž ×Ìґì Ø͙¿º¨™Žòé³. ƒ°í ¦¿º€¥Æ‘ ƒÏ¿º³, ƒ¹° ƒÌ¯¥‘Å ¸–ÓÖ Ø͙¿º¨Å ƒÒ™ŽÆ׀äò þ°‘íé ×ÌÒ‘ì ‚Å.
—°‘֍‘¿»Æ ‘ÒÅ —°‘¥›Ž ¨´°¨´³ ×¹³è㠝¹°€î ‹ª¥›€ã ƒ¹°
ƒÒ™ŽÆ›€ã™ —‘¯þ¥ ‘«Ã¦Žòé³ ‡òº±ò, ƒ¹° ×Ìґíêí
‚°‘Ì´ °ÒÀ‘ ¶íº³ ƒ¹° ƒÌ¯¥‘Å ¸–þÒ. Äòé‘׳ ¸–Ò‘ ×ÌØÏ¿º³
ã€× ؜‘Ì€« ºíêƳ. °ò »ò µÆ؜‘Ì€« ‡òìÅ £‘î؜‘Ì€«
‡òìÅ ¸–Ö ×ãѹ³ æÉÅ.

ƒ¿—º‘à³ ƒ¹° ÁòÀ€îÇÖ »ÌŸÌÀ‘׳ Ã°Ö ƒÌ¯¨ ¸–íþãƑÅ. ¨´°¨´³ ˆ€îÆ ¸–íæÅ  ƒÜבþé »ÌŸÌÀ‘Å ‡òì —°ÍØ´³™ —‘èŽòþé‘Å. ÁòÀ€î¿ »ÌŸÌ›´±ò ‹Ñ °ï¿ºª¥  é¿½ ƒ¿º¦¿º¥ Šò鑐Å. òºÑè ƒ¹ ¸–퍀㿠º¦´³ Ï´³™€ã —°ÍØ¿»ò, ˆí逰™ —‘¯¨  ƒòñÅ ØÍב ƒ¹° ¸–€Ò ×ãљ æÉÅ, €éè ±ÁÖґ Šò鑍 ƒ°€î Ƒ´³, °Á⠗À‘Þ™ ‹Ñ ½±Æ ×㿺´€°™ —‘¨™ æÉÅ ‡òì µÅ½Žòþéò.

ƒ¹° º¬ÇÖ —°‘¥™ ‘Ò ðþÒ ‡î™ þºÏ°ØƑ ƒÏ™Å  Ÿº‘
×эª ‡î³ …ãÀ‘ѹ°  µòêè. ×э㳠—ºÏÃÆíÆ‘þÒþÆ ƒ³ ‹Ñ
ÁòÀ€î¿ »ÌŸÌÀ‘ —×ä×ώòé³.
 

òºò Àî×Ñ Ž.þґµ‘°ò 11-1-99
 

[Back to Main Page]  | [ToRead the Book]